Stanovy

Název: Fotoklub KFA Brumov-Bylnice.

Čl. 1 Název a sídlo: Fotoklub KFA Brumov-Bylnice (dále jen „fotoklub“) má své sídlo na adrese: Družba 1188, 763 31 Brumov-Bylnice.

Čl. 2 Charakter fotoklubu: Fotoklub je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fotografických nadšenců, v němž se sdružili amatérští i profesionální fotografové k aktivní činnosti a popularizaci v oblasti fotografie. Fotoklub je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 Základní cíle fotoklubu: Základními cíly fotoklubu jsou zejména: 1. popularizace fotografie a fotografování v regionu 2. fotografické mapování života a krajiny 3. popularizace fotografie u mládeže 4. realizace a rozvoj členů v oboru 5. navázání na činnost dříve existujícího zájmového sdružení s obdobným zaměřením.

Čl.4 Formy činnosti fotoklubu Formami činnosti fotoklubu jsou zejména: 1. účast na výstavách a soutěžích s cílem reprezentovat region; 2. fotografické dokumentování událostí; 3. práce s mládeží (fotokroužek „OKO“).

Čl. 5 Členství ve fotoklubu: 1.Členská základna fotoklubu: AKTIVNÍ ČLEN má všechna práva a neredukované povinnosti. Členem fotoklubu může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve fotoklubu vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru. BAFUŇÁŘ (zasloužilý člen) má všechna práva a žádné povinnosti. Zasloužilé členství uděluje členská schůze. HOST má redukovaná práva a žádné povinnosti. 2. Výbor fotoklubu, jeho ustavení a povinnosti: Výbor fotoklubu je složen z předsedy, jednatele, hospodáře a revizora. Členové výboru jsou voleni členskou základnou nadpoloviční většinou hlasů členské základny. Výbor je každoročně schvalován na výroční členské schůzi (viz Čl. 8, bod 3. těchto stanov). PŘEDSEDA: reprezentovat fotoklub při společenských příležitostech, řídit činnost a schůze fotoklubu, registrovat připomínky členské základny a řídit hlasování o záležitostech fotoklubu JEDNATEL: prezentovat fotoklub v médiích a na internetu, mít přehled o zápůjčkách a stavu věcí v majetku fotoklubu a věcí svěřených fotoklubu MÚ Brumov-Bylnice, starat se o zdárný průběh mapových okruhů HOSPODÁŘ: vést řádně pokladnu fotoklubu, pravidelně informovat členskou základnu o stavu pokladny a způsobu hospodaření, čerpat peníze pouze se souhlasem členské schůze nebo výboru, vést knihu zápůjček a dohlížet na půjčovní řád REVIZOR: minimálně jedenkrát za rok provádět revizi hospodaření, na výroční členské schůzi podávat zprávu o kontrole hospodaření fotoklubu.

Čl. 6 Práva členské základny: účastnit se schůzek, využívat zařízení fotokomory, účastnit se soutěží, výstav a akcí fotoklubu, zapůjčit si fotografické vybavení, podílet se na rozhodování rovnocenným hlasováním, navrhovat změny ve stanovách fotoklubu, vlastnit klíč od fotokomory a podle možností uzamykatelnou skříňku, navrhovat přijetí či vyloučení člena fotoklubu Redukovaná práva (host fotoklubu): má právo užívat fotokomoru se souhlasem některého aktivního člena, který půjčením klíče přebírá na sebe veškerou zodpovědnost, host nemá hlasovací právo, host nemá právo k vypůjčení věcí z majetku fotoklubu.

Čl. 7 Povinnosti členské základny: platit členské čtvrtletní příspěvky ve výši 60 Kč (pouze aktivní členové), účastnit se schůzek fotoklubu a hodnocení MO (pouze aktivní členové), dodržovat termíny, počet a formát fotografií pro interní prezentace, odevzdat fotografie ve stanoveném počtu do tří hlavních soutěží fotoklubu (MO Vysočina, MO Český ráj, INTERFOTOKLUB Vsetín), zapůjčit stanovený počet fotografií pro externí výstavy a prezentace fotoklubu, řádně se starat o zařízení a vybavení fotoklubu, účastnit se akcí odhlasovaných většinově členskou základnou, prezentovat se individuálně.

Čl. 8 Organizační uspořádání: 1. Výbor fotoklubu má právo nakládat s finančními prostředky, svolávat mimořádné schůze a rozhodovat o přijetí nových členů. Výbor řídí činnost fotoklubu. Každý člen výboru je oprávněn jednat samostatně jménem fotoklubu. 2. Členská schůze se koná jednou za 14 dní v pátek ve 20.00 hodin. Průběh: -hodnocení MO -interní hodnocení fotografií -diskuse 3. Výroční členská schůze se koná jednou za rok (první schůze v únoru). Členská základna je zvána předsedou s dostatečným předstihem. Na programu je především schválení stanov a zpráva o kontrole hospodaření. 4. Členská základna na ustavujicí schůzi fotoklubu určila přípravný výbor, odsouhlasila stanovy a zvolila předsedu, jednatele, hospodáře a revizora.

Čl. 9 Hospodaření fotoklubu: 1. Příjmy fotoklubu tvoří dobrovolné členské příspěvky, dary právnických a fyzických osob. 2. Výdaje fotoklubu jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. 3. Návrh rozpočtu fotoklubu připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze. 4. Běžné hospodaření řídí a odpovídá za něj výboru hospodář fotoklubu jmenovaný jeho výborem. Členské schůzi je za hospodaření zodpovědný výbor fotoklubu, který o hospodaření předkládá zprávu vypracovanou hospodářem. 5. Hospodaření kontroluje revizor.

Čl. 10 Způsob majetkového vypořádání při zániku fotoklubu V případě zániku fotoklubu je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům fotoklubu a jež se zabývá neziskovou činností.

Čl. 11 Závěrečné ustanovení Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze, a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.